Onze algemene voorwaarden

 Academie Mercuur (25-11-2022) 

 

Deze algemene voorwaarden zijn geldig voor onze opleidingen, die via blended learning worden aangeboden. 

 

Artikel 1 – Definities 

 • Algemene voorwaarden:  De in dit document beschreven algemene voorwaarden. 
 • Blended-learningmethode: De digitale leeromgeving, aangevuld met een personal coach, coachings- of scholingsbijeenkomsten en digitale ondersteuning. 
 • Blog:  De digitale omgeving, waarin de cursist vragen over de lesstof kan stellen, zich kan aanmelden voor scholingsbijeenkomsten, en waarin nieuws wordt meegedeeld en discussies worden gevoerd. 
 • Coaching:  Een aanvullende onderwijsdienst, waarbij de cursist tijdens de opleiding persoonlijk begeleid wordt bij de planning, met als doel de cursist indien nodig te activeren om de kans op een succesvolle afsluiting van de studie te maximaliseren 
 • Cursist:  Een deelnemer aan een opleiding 
 • Extern examen  Een examen bij een zelfstandig en onafhankelijk exameninstituut. Academie Mercuur is een zelfstandig opleidingsinstituut dat zelf geen examens afneemt. Academie Mercuur leidt uitsluitend op voor externe examens. 
 • Inschrijfvoorwaarden:  De voorwaarden die gelden bij inschrijving, uitgewerkt in een document dat bij de inschrijvingsprocedure aan de inschrijver wordt getoond. 
 • Inschrijver:  De persoon die zichzelf of iemand anders inschrijft voor een opleiding. De inschrijver is degene die de opleiding gaat volgen (cursist) óf een derde (bijvoorbeeld werkgever of uitkeringsinstantie) die een werknemer of cliënt inschrijft voor een opleiding (klant). 
 • Klant:  De afnemer van diensten bij Academie Mercuur; indien de klant ingeschreven is voor een opleiding, wordt hij/zij aangeduid als cursist. Als een bedrijf of organisatie iemand inschrijft voor een opleiding, wordt het bedrijf of de organisatie aangeduid als klant en de ingeschreven persoon als cursist. 
 • Lesmateriaal:  Les- of instructiemateriaal, dat wordt gebruikt bij de opleidingen en cursussen/modulen/trainingen van Academie Mercuur. 
 • Opleiding  Beroepsopleiding, cursus, module of training die de cursist bij Academie Mercuur volgt. 
 • Lesgeld:  De prijs voor een opleiding inclusief boekengeld en coaching, de prijs is exclusief examengelden. 
 • Coachings- of scholingsbijeenkomst:  Geplande bijeenkomsten samen met de coach of trainer van Academie Mercuur. 
 • Studieovereenkomst:  Een overeenkomst tot het volgen (door de cursist) en verzorgen (door Academie Mercuur) van een of meerdere opleidingen. 
 • Website:  De website van Academie Mercuur is https://www.academiemercuur.nl. 


Artikel 2 – Toepasselijkheid 

a)     De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten tot afname van diensten en alle inschrijvingen voor opleidingen en -cursussen bij Academie Mercuur BV afgesloten, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken overeenkomstig artikel 2 lid c. 

b)    Door inschrijving voor een opleiding of -cursus aanvaardt de klant de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en de specifiek voor die inschrijvingen geldende inschrijfvoorwaarden. 

c)     Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig, als deze schriftelijk tussen Academie Mercuur BV en de klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld via e-mail of website). 

d)    In de gevallen waarin de inschrijfvoorwaarden en/of de algemene voorwaarden niet voorzien, zal Academie Mercuur BV in overleg met de klant een regeling treffen naar redelijkheid. 

e)    Indien blijkt dat een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden krachtens de wet ongeldig of onverbindend zijn, tast dit de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Als blijkt dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zal Academie Mercuur BV het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling. Deze aanpassing gebeurt, voor zover van toepassing op bestaande inschrijvingen of contracten tot afname van diensten, in overleg met de klant. 

 

Artikel 3 – Aanbod en informatieverstrekking 

a)     Het aanbod van Academie Mercuur staat vermeld op de website. Een maatwerkaanbod, waarbij de voorwaarden afwijken van de bepalingen in de opleidingsbrochure of op de website, wordt weergegeven in een offerte. 

b)    Het aanbod op de website bevat: 

 • een omschrijving van de opleiding of cursus en de onderdelen waaruit de studie bestaat; 
 • een geadviseerde of minimale vooropleiding; 
 • het niveau van de cursus of opleiding; 
 • de geadviseerde studieduur;
 • het examen of de examens bij een extern examenbureau, waar de cursus of opleiding mee kan worden afgesloten; 
 • een duidelijk en compleet overzicht van de kosten van de cursus of opleiding.

c)     Vragen van administratieve aard kunnen telefonisch of per e-mail worden gesteld. 

 

Artikel 4 – Inschrijving en studieovereenkomst 

a)     Inschrijving voor een cursus of opleiding gebeurt via de website van Academie Mercuur. 

b)    Een studieovereenkomst komt tot stand ná het verzenden van het inschrijfformulier én betaling; uitsluitend het inzenden van een inschrijfformulier leidt niet tot een studieovereenkomst en dus ook niet tot betalingsplicht of enige andere verplichting van de inzender. 

c)     Bij inschrijving voor een cursus of opleiding zijn de inschrijfvoorwaarden van toepassing. De inschrijfvoorwaarden behelzen een duidelijke uitwerking van de bepalingen hieromtrent in de algemene voorwaarden. 

d)    Indien er tegenstrijdigheden blijken te zijn tussen de bepalingen van de algemene voorwaarden en de inschrijfvoorwaarden, worden de voor de klant meest voordelige bepalingen gehanteerd. 

e)    De studieovereenkomst, die de inschrijver bij inschrijving op het scherm krijgt en per email ontvangt, bevat in elk geval de volgende gegevens: 

 • de naam van het instituut; 
 • de cursus(sen) of opleiding waarvoor wordt ingeschreven; 
 • de cursuskosten (lesgeld) inclusief digitaal lesmateriaal; 
 • bijkomende kosten; 
 • betalingsvoorwaarden. 

f)      De cursist heeft op basis van een studieovereenkomst in ieder geval recht op: 

 • de garantie dat hij/zij met de cursus of -opleiding kan starten op het door hem/haar gewenste moment, waarbij een begindatum vanaf maximaal 14 dagen na aanmelding en betaling mogelijk is, met uitzondering van de vakantieperioden die op de website vermeld staan; 
 • toegang tot het gedigitaliseerde lesmateriaal behorende bij de cursus of opleiding voor de LSSO-examens voor de duur van 4 maanden per cursus bij de LSSO-opleidingen en 1 jaar bij de Microsoft Office trainingen. 
 • een studiecoach die de cursist gedurende de cursus of opleiding begeleidt. 

 

Artikel 5 – Duur van de cursus of opleiding 

a)     Bij cursussen en opleidingen in de Blended-Learningmethode van Academie Mercuur bepaalt de cursist de studieduur. Academie Mercuur geeft een adviesstudieduur aan, maar de cursist is vrij om hiervan af te wijken. 

b)    Per cursus heeft de cursist 4 maanden toegang tot het digitale leersysteem bij LSSO-opleidingen en 1 jaar bij Microsoft Office trainingen. De periode gaat in op het moment, dat de cursist de hem/haar toegezonden toegangscodes activeert. 

c)     Als de cursist langer over de studie wil doen, kan hij/zij tegen de betaling van de daarvoor geldende kosten de toegang telkens weer met de oorspronkelijke periode verlengen.

d)    De uiterste duur van een opleiding is 1 jaar na de einddatum van de studieovereenkomst. Na 1 jaar na de einddatum van de studieovereenkomst is verlenging van de toegangscodes niet meer mogelijk. Verdere studie is dan alleen mogelijk door opnieuw in te schrijven en te betalen voor de cursus of opleiding. 

 

Artikel 6 – Coachings- en scholingsbijeenkomsten 

a)     De Blended-Learningmethode van Academie Mercuur omvat, indien nodig, ook contactonderwijs door middel van coachings- en scholingsbijeenkomsten, waar de cursist aan kan deelnemen. 

b)    De coachings- en scholingsbijeenkomsten zijn maatwerk en worden met de cursist besproken en individueel of in groepsverband ingezet. 

c)     Indien een scholingsbijeenkomst door overmacht moet vervallen (bijvoorbeeld door ziekte van een docent of coach), deelt Academie Mercuur dit zo spoedig mogelijk mee aan de aangemelde cursisten en organiseert de bijeenkomst op een nader te bepalen datum. 

 

Artikel 7 – Prijs 

a)     De hoogte van de lesgelden staat duidelijk op de website van Academie Mercuur vermeld. Prijzen voor extra, facultatieve dienstverlening worden apart vermeld. 

b)    Verzendkosten voor bestelde materialen, waarvoor de klant of cursist via het lesgeld of via meerprijs heeft betaald, zijn bij de gerekende prijzen inbegrepen en worden niet apart aan de klant of cursist in rekening gebracht. 

c)     Indien op de website een foutieve prijs vermeld staat, die zodanig afwijkt van de normaal gebruikelijke prijzen, dat de inschrijver had kunnen begrijpen dat het om een fout moet gaan, is Academie Mercuur gerechtigd alsnog de juiste prijs te berekenen. De inschrijver die hiermee niet akkoord gaat, heeft dan het recht van de inschrijving af te zien en krijgt betaald lesgeld gerestitueerd. 

d)    Te restitueren bedragen, om welke reden dan ook, worden uitsluitend teruggestort op het bankrekeningnummer waarvan de betreffende bedragen door Academie Mercuur zijn ontvangen. 

e)    Omdat na inschrijving en ontvangst van de codes ontbinding van de overeenkomst en restitutie van cursus- of lesgeld niet mogelijk is, adviseert Academie Mercuur om per cursus of groep van tegelijkertijd te volgen cursussen in te schrijven, zodat er bij tussentijdse stopzetting van de studie voor de inschrijver geen geld verloren gaat voor studieonderdelen die nog niet zijn aangevangen. 

f)      Bij inschrijving per cursus geldt er geen enkele toeslag voor administratieve kosten op de cursusprijs t.o.v. inschrijving per opleiding. 

g)     Prijsverhogingen op cursussen of opleidingen, die plaatsvinden nadat de studieovereenkomst van deze cursussen of opleidingen tot stand gekomen zijn, zullen niet leiden tot prijscorrecties achteraf en naheffingen voor de cursist, ook niet als ten tijde van de prijsverhoging de cursist nog niet gestart is met de desbetreffende cursussen of opleidingen. 

h)    Voor zover wettelijk toegestaan op basis van inschrijving in het instellingenregister van CRKBO zal Academie Mercuur de cursussen en opleidingen vrij van btw aanbieden. 

 

Artikel 8 – Betaling

a)     Bij inschrijving voor een cursus of opleiding via de website krijgt de inschrijver een factuur

b)    Bij inschrijving voor een cursus of opleiding via de website is betaling in termijnen alleen mogelijk indien vermeld op de website bij de opleiding; zijn termijnbetalingen niet vermeld, dan kan de inschrijver zich per cursus of module aanmelden, zonder dat hiervoor een toeslag op de cursusprijs gerekend wordt. 

c)     De studieovereenkomst komt tot stand na aanmelding én betaling voor opleiding. Aanmelding alleen leidt niet tot een studieovereenkomst en dus ook niet tot verplichtingen voor de inschrijver. 

d)    Indien een derde de factuur voor cursus of opleiding zal betalen (bijvoorbeeld werkgever, instantie of opleider) kan de inschrijver dit aangeven in het inschrijfformulier. De derde krijgt in dat geval de factuur per mail of post toegezonden. Ook dan geldt: de studieovereenkomst komt pas tot stand na betaling van de factuur.

e)    Bij maatwerk via een offerte ontvangt de klant een factuur, met een in de offerte overeengekomen betalingstermijn. 

f)      Bij maatwerk via een offerte is betaling in termijnen alleen mogelijk, als dit in de offerte is overeengekomen. 

 

Artikel 9 – Ontbinding van de studieovereenkomst 

a)     De studieovereenkomst komt tot stand na aanmelding én betaling voor opleiding. Aanmelding alleen leidt niet tot een studieovereenkomst en dus ook niet tot verplichtingen voor de inschrijver. 

b)    Nadat de inschrijving tot stand is gekomen, ontvangt de cursist, na de bedenktijd van 14 dagen,  de toegangscodes voor de Blended-Learningomgeving. Na ontvangst van de toegangscodes is ontbinding van de cursus of -opleiding en restitutie van lesgeld niet meer mogelijk, omdat de cursist onomkeerbaar toegang tot het systeem heeft gehad en alle lesmaterialen heeft kunnen downloaden. 

 

Artikel 10 – Copyrights en rechten

a)     Academie Mercuur verstrekt een gebruiksrecht van de Blended-Learningomgeving aan de cursist. De eigendomsrechten van deze omgeving blijven liggen bij Academie Mercuur of bij de partij(en), waarvan Academie Mercuur dit systeem betrekt. 

b)    Schriftelijk lesmateriaal, zoals lesboeken en syllabi, worden door de cursist aangeschaft en zijn/blijven eigendom van de cursist. Dit geldt zowel voor het schriftelijk lesmateriaal, dat bij het lesgeld inbegrepen is, als voor het materiaal dat de cursist tegen meerprijs heeft aangeschaft. 

c)     Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Academie Mercuur verstrekte digitale of schriftelijke lesmateriaal, blijven bij Academie Mercuur of bij de partij(en) waarvan Academie Mercuur het materiaal betrokken heeft. Niets uit deze materialen mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Academie Mercuur, behoudens verveelvoudiging voor eigen gebruik van de cursist. 

 

Artikel 11 – Wijziging opleiding 

a)     Academie Mercuur verzorgt opleidingen voor maatschappelijk erkende diploma’s, afgenomen door externe examenbureaus. 

b)    Academie Mercuur verplicht zich de examenstof, zoals weergegeven in de examenprogramma’s van de examenbureaus, volledig te behandelen in de cursus of -opleiding, zodat de cursist een maximale kans van slagen heeft voor het betreffende examen. 

c)     Indien een examenbureau zijn examenprogramma aanpast, zal Academie Mercuur de inhoud van de cursus of -opleiding hierop aanpassen. 

d)    Aanpassing van de lesstof van een cursus of -opleiding als gevolg van een gewijzigd examenprogramma kan voor de cursist of klant geen reden zijn om de studieovereenkomst te beëindigen. 

 

Artikel 12 – Examens 

a)     Academie Mercuur leidt op voor examens van externe examenbureaus. 

b)    De cursist is zelf verantwoordelijk voor tijdige inschrijving voor een examen en betaling van het examengeld. 

c)     De inschrijfprocedure geeft inschrijver of betalende werkgever of instantie de mogelijkheid om het examengeld vooraf samen met het lesgeld te betalen. Ook in dat geval blijft de cursist zelf verantwoordelijk voor tijdige inschrijving voor het examen. Academie Mercuur zorgt in dat geval voor tijdige afdracht van het examengeld. 

d)    Als cursist, werkgever of instantie het examengeld vooraf aan Academie Mercuur heeft betaald, bestaat er uitsluitend een verplichting om hiermee de examengelden voor reguliere examens te voldoen. Indien een cursist voor een examen zakt en opnieuw examen wil afleggen, moet hij/zij zelf zorgen voor betaling van het examengeld. 

e)    Academie Mercuur heeft op geen enkele manier bemoeienis met of invloed op de examenuitslag. Over de uitslag van het examen, dan wel tijdens het examen gerezen bezwaren, kan de cursist uitsluitend communiceren met het examenbureau. 

f)      Er bestaat voor de cursist nooit een verplichting om een cursus of -opleiding met een examen af te sluiten. 

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid 

a)     Als Academie Mercuur aansprakelijk is voor schade bij de klant of cursist, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gevolgschade, winstderving of misgelopen omzet, is uitgesloten, behoudens in geval van opzet of grove schuld van directie of personeel van Academie Mercuur. 

b)    Academie Mercuur is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de klant of de cursist. 

c)     Academie Mercuur is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen, verstrekt in verband met de cursus of -opleiding. Hieronder valt onder andere: de informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door de docent of coach of via het lesmateriaal of de studiebrochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met opleiding. 

d)    Academie Mercuur is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids-)instructies niet naleeft. 

e)    De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich uit tot alle personen waarvoor Academie Mercuur verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Academie Mercuur of door Academie Mercuur aangesteld voor de uitvoering van de studieovereenkomst). 

f)      Als de klant niet zelf deelneemt aan een cursus of -opleiding, maar in plaats daarvan een of meer mensen laat deelnemen (bijvoorbeeld werknemers of cliënten), staat hij/zij ervoor in dat de op last van hem/haar ingeschreven deelnemers de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard. 

 

Artikel 14 – Overmacht 

a)     Academie Mercuur verplicht zich de uit de studieovereenkomst voortvloeiende taken loyaal en tijdig uit te voeren. 

b)    Indien uitvoering of tijdige uitvoering niet mogelijk is in verband met externe oorzaken, is er sprake van overmacht. Te denken valt aan niet tijdige levering van lesmateriaal als gevolg van een staking bij de vervoerder, het niet op de geplande datum verzorgen van een scholingsbijeenkomst als gevolg van brand bij de locatie, het uitvallen van het digitale systeem als gevolg van een storing bij de provider, enz. 

c)     Als er sprake is van overmacht, is Academie Mercuur niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de klant of cursist. Wel verplicht Academie Mercuur zich in dergelijke gevallen zo snel mogelijk voor een oplossing te zorgen, door alsnog te leveren of te scholen, enz. Als dit niet mogelijk is, verplicht Academie Mercuur zich in overleg met de klant(en) of cursist(en) te komen tot een redelijk alternatief. 

d)    Als taken later worden uitgevoerd of komen te vervallen in verband met overmacht, houdt Academie Mercuur de klant en/of cursist goed op de hoogte van de situatie en de te nemen stappen. 

 

Artikel 15 – Vertrouwelijkheid, privacy en persoonsgegevens 

a)     Bij inschrijving voor een cursus of -opleiding is de inschrijver verplicht zijn/haar correcte en volledige persoonsgegevens, zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs, te vermelden op het inschrijfformulier. Bij het opzettelijk vermelden van valse persoonsgegevens kan Academie Mercuur eenzijdig de studieovereenkomst beëindigen zonder dat hierdoor recht op restitutie van lesgeld ontstaat. Onder opzettelijk vermelden van valse gegevens wordt in ieder geval niet verstaan het maken van typefouten of het verstrekken van verkeerde gegevens op basis van misverstanden of het niet goed begrijpen van de in te vullen vragen. 

b)    Academie Mercuur vraagt bij inschrijving alleen naar persoonsgegevens, die nodig zijn in verband met de uitvoering van de scholing. 

c)     De bij inschrijving verstrekte informatie wordt door Academie Mercuur vertrouwelijk behandeld. 

d)    Ter bescherming van de privacy zal Academie Mercuur geen persoonsgegevens of andere naar personen te herleiden gegevens afstaan aan derden, tenzij het afstaan van deze gegevens wettelijk afgedwongen wordt of nodig is voor het verzorgen van de cursus of opleiding. 

 

Artikel 16 – Bekendmaking en wijziging 

a)     Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de studieovereenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt aan de klant en maken deel uit van de algemene informatievoorziening van Academie Mercuur. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Academie Mercuur en kunnen gratis worden gedownload. 

b)    Onderdeel van de inschrijfprocedure is, dat de inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en de inschrijfvoorwaarden. De algemene voorwaarden en de inschrijfvoorwaarden kunnen direct worden geraadpleegd, voordat de inschrijver deze verklaring afgeeft. 

c)     Op verzoek zal Academie Mercuur de algemene voorwaarden gratis per e-mail toezenden. 

d)    Academie Mercuur kan de algemene voorwaarden wijzigen. Bekendmaking vindt plaats door middel van een algemene kennisgeving op de website, aangevuld met een persoonlijke kennisgeving via nieuwsbrief, social media of andere ter beschikking staande communicatiemiddelen. 

 

Artikel 17 – Klachten- en geschillenregeling 

a)     De studieovereenkomst valt onder het Nederlands recht. 

b)    Indien de klant of cursist een klacht heeft met betrekking tot door Academie Mercuur geleverde diensten, kan er een klacht worden ingediend volgens de klachtenprocedure, die op de website is gepubliceerd. 

c)     Indien geen overeenstemming over een klacht wordt bereikt, kan de klant of cursist de zaak voorleggen bij de externe onafhankelijke klachtenfunctionaris, zoals in het klachtenreglement is weergegeven. 

d)    Academie Mercuur conformeert zich aan het oordeel van de externe klachtenfunctionaris. 

e)    Voor de behandeling van een klacht of een geschil is geen vergoeding verschuldigd